• EUR
  • Wat zoek je?

  • Winkelwagen
    Geen artikelen in winkelwagen

    Dan is vermelding van het BTW-nummer een verplichte vereiste, als je je aankoop in Duitsland als een belastingvrije intracommunautaire levering wilt laten behandelen.

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht & Modelformulier voor herroeping

Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht naar volgende maatstaf, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Aeris GmbH, Hans-Stießberger-Straße 2a, 85540 Haar, Duitsland, Tel.: +49 (0) 89 - 900506 - 0, Fax: +49 (0) 89 - 903939 - 1, E-Mail: info@aeris.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. De rechtstreekse kosten van terugzending worden begroot op ten hoogste ongeveer 100 euro per stuk voor zover het gaat om goederen die door hun aard niet op normale wijze per post naar ons kunnen worden teruggezonden (verzendingsgoederen).

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Verbonden/gefinancierd bedrijf

Indien u deze overeenkomst financiert door middel van een lening en deze later herroept, bent u ook niet meer gebonden door de leningsovereenkomst, op voorwaarde dat beide overeenkomsten een economische eenheid vormen. Dit moet in het bijzonder worden aangenomen indien wij tegelijkertijd uw kredietverstrekker zijn of indien uw kredietverstrekker gebruik maakt van onze medewerking met betrekking tot de financiering. Indien de lening op het ogenblik van de herroeping of van de teruggave reeds aan ons is toegevallen, treedt uw kredietgever in onze rechten en plichten uit het gefinancierde contract ten aanzien van u met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping of de teruggave. Dit laatste is niet van toepassing indien het voorwerp van deze overeenkomst de verwerving van financiële instrumenten is (bijvoorbeeld effecten, deviezen of derivaten). Als u een contractuele verplichting zoveel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep ook de leningsovereenkomst als u ook daarvoor een herroepingsrecht hebt.

Algemene opmerkingen

1) Vermijd a.u.b. beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Indien u niet meer over de originele verpakking beschikt, gelieve dan voor voldoende bescherming tegen transportschade te zorgen met een geschikte verpakking.
2) Stuur de goederen a.u.b. niet vrachtafhalend naar ons terug.
3) Er zij op gewezen dat de bovengenoemde punten 1-2 geen noodzakelijke voorwaarde zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Modelformulier voor herroeping

Indien u de overeenkomst wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen:

Aan

Aeris GmbH
Hans-Stießberger-Straße 2a
85540 Haar
Duitsland
Fax: +49 (0) 89 - 903939 - 1
E-mail: info@aeris.de

Hierbij herroep ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ /ontvangen op (*)

_________________________________________________________________________
Naam van de consument(en)

_______________________________________________________
Adres van de consument(en)

_______________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Gelieve ook onze retourinstructies in acht te nemen.