• Wat zoek je?

 • Winkelwagen
  • Foo
   • {property.name | translate 'line_item.properties'}:{property.value}

   *gravure zal worden toegevoegd aan elke extra Swopper
   Hoeveelheid: - +
  Geen artikelen in winkelwagen

  Het opgeven van het btw-nummer is verplicht om je aankoop in Duitsland te kunnen behandelen als een mogelijke belastingvrije intracommunautaire levering.

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Inhoudsopgave

Toepassingsgebied
Sluiting van de overeenkomst
Herroepingsrecht
Prijzen en betalingsvoorwaarden
Leverings- en verzendingsvoorwaarden
Eigendomsvoorbehoud
Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
Aansprakelijkheid
Bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant
Inwisseling van waardebonnen
Toepasselijk recht
Bevoegde rechtbank
Informatie over de verwijdering van afgedankte elektrische apparatuur
Alternatieve geschillenbeslechting

1) Scope of Application

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") van Aeris GmbH (hierna te noemen "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna te noemen "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop gepresenteerde goederen. Het opnemen van de eigen voorwaarden van de Klant wordt tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen, tenzij anders bepaald. Naast de levering van de goederen is de Verkoper verplicht digitale inhoud of digitale diensten (hierna "digitale producten") te leveren die op zodanige wijze in de goederen zijn vervat of ermee zijn verbonden dat de goederen zonder deze hun functies niet kunnen vervullen.

1.3 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.

1.4 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Conclusion of the Contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de Klant.

2.2 De Klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online shop van de Verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook per fax, e-mail of post aan de verkoper doen toekomen.

2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,
- door de Klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de Klant bepalend is, of,
- door de bestelde goederen aan de Klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de Klant bepalend is, of,
- door de Klant om betaling te vragen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst.

Indien meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer aan zijn intentieverklaring gebonden is.

2.4 Indien een door PayPal aangeboden betalingsmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/gebruikersovereenkomst-volledig of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt door middel van een door PayPal aangeboden betalingsmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.5 Wanneer een aanbod wordt gedaan via het online bestelformulier van de Verkoper, wordt de tekst van de overeenkomst door de Verkoper na het sluiten van de overeenkomst opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant doorgegeven. De verkoper maakt de tekst van het contract niet verder toegankelijk. Indien de klant vóór de verzending van zijn bestelling een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de verkoper, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen ze door de klant gratis worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de overeenkomstige inloggegevens op te geven.

2.6 Alvorens de bestelling via het online bestelformulier van de Verkoper bindend te plaatsen, kan de Klant eventuele invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.7 De Duitse, Engelse, Franse, Italiaanse en Nederlandse taal zijn beschikbaar voor het afsluiten van het contract.

2.8 Orderverwerking en contact vinden doorgaans plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem voor de afhandeling van de bestelling opgegeven e-mailadres correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Right to Cancel

3.1 Consumenten hebben over het algemeen een herroepingsrecht.

3.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de instructies van de verkoper over herroeping.

4) Prices and Payment Conditions

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 De betalingsmogelijkheden worden aan de Klant meegedeeld in de online shop van de Verkoper.

4.3 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

4.4 Indien een betaalmethode aangeboden via de betaaldienst "Shopify Payments" wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De individuele betaalmethoden die via Shopify Payments worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de onlineshop van de Verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan Stripe gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify-betalingen" is beschikbaar op het volgende internetadres https://www.shopify.com/juridisch/terms-payments-en beschikbaar.

4.5 Indien een via de betalingsdienst "Klarna" aangeboden betalingsmethode wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Verdere informatie en de voorwaarden van Klarna zijn te vinden in de betalingsinformatie van de Verkoper, die kan worden geraadpleegd op het volgende Internetadres: https://www.aeris.de/pagina's/betaling

5) Shipment and Delivery Conditions

5.1 Indien de verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, geschiedt de levering binnen het door de verkoper aangegeven leveringsgebied aan het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven leveringsadres bepalend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper dientengevolge moet maken. Dit geldt niet voor de kosten van de retourzending indien de klant zijn herroepingsrecht daadwerkelijk uitoefent. In geval van effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, geldt voor de kosten van terugzending van de goederen de bepaling uit de herroepingsinstructies van de verkoper.

5.3 Indien de klant als ondernemer handelt, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen op de klant over zodra de verkoper de goederen heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant als consument handelt, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen in beginsel pas over op de klant of een persoon die gemachtigd is de goederen in ontvangst te nemen, wanneer de goederen aan de klant worden overhandigd. In afwijking hiervan gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen ook bij consumenten over op de klant zodra de verkoper het goed heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de zending uit te voeren, indien de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de zending uit te voeren, opdracht geeft om de zending uit te voeren en de verkoper deze persoon of instelling niet vooraf aan de klant heeft genoemd.

5.4 De verkoper behoudt zich het recht voor zich terug te trekken uit de overeenkomst in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen voor het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de verkoper met zorg een specifieke dekkingstransactie met de leverancier heeft gesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. Indien de goederen niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn, wordt de klant hiervan onmiddellijk in kennis gesteld en wordt de tegenprestatie onverwijld terugbetaald.

5.5 Zelf ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Reservation of Proprietary Rights

6.1 Ten aanzien van consumenten behoudt verkoper zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is voldaan.

6.2 Ten aanzien van ondernemers behoudt verkoper zich de eigendom van de geleverde zaken voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan.

6.3 Indien de klant als ondernemer handelt, blijft het volgende van toepassing:
Bij verwerking van de geleverde goederen geldt verkoper als producent en verkrijgt hij de eigendom van de nieuw ontstane goederen. Indien de verwerking samen met andere materialen plaatsvindt, verkrijgt de verkoper de eigendom in de verhouding van de factuurwaarden van zijn goederen tot die van de andere materialen. Indien de goederen van de verkoper gecombineerd of vermengd worden met een zaak van de klant, waarbij deze laatste als hoofdzaak moet worden beschouwd, gaat de mede-eigendom van de zaak over op de verkoper in de verhouding van de factuurwaarde van de goederen van de verkoper tot de factuurwaarde of, bij gebreke daarvan, tot de marktwaarde van de hoofdzaak. In dergelijke gevallen geldt de klant als bewaarder.

De klant mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen niet verpanden of tot zekerheid overdragen. De klant is alleen gerechtigd om de goederen onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. De klant draagt alle vorderingen jegens derden die hieruit voortvloeien ter hoogte van de betreffende factuurwaarde (inclusief btw) bij voorbaat over aan de verkoper. Deze overdracht geldt onafhankelijk van het feit of de voorbehouden goederen zonder of na verwerking zijn doorverkocht. De klant blijft ook na de overdracht gemachtigd om de vorderingen te innen. De bevoegdheid van de verkoper om de vorderingen zelf te innen, blijft onaangetast. De verkoper zal de vorderingen echter niet innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen tegenover de verkoper nakomt, niet in gebreke van betaling is en er geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend.

De klant dient de verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke toegang tot de goederen die eigendom of mede-eigendom zijn van de verkoper of tot de overgedragen vorderingen. Voor zover de waarde van de zekerheidsrechten van de verkoper het bedrag van de gewaarborgde vorderingen met meer dan 10% overstijgt, geeft de verkoper op verzoek van de klant een overeenkomstig deel van de zekerheidsrechten vrij.

7) Warranty

Tenzij in de volgende bepalingen anders is bepaald, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. In afwijking hiervan geldt voor overeenkomsten tot levering van goederen het volgende:

7.1 Indien de klant als ondernemer optreedt,

- heeft de verkoper de keuze van de wijze van nakoming achteraf;
- voor nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
- voor gebruikte goederen zijn de rechten en aanspraken wegens gebreken uitgesloten;
- de verjaringstermijn begint niet opnieuw wanneer een vervangende levering plaatsvindt in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 De voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid en verkorting van de termijnen zijn niet van toepassing
- op vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten van de Klant,
- in het geval dat de Verkoper het gebrek op bedrieglijke wijze heeft verzwegen,
- op goederen die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en het gebrek ervan hebben veroorzaakt,
- op elke bestaande verplichting van de Verkoper om updates voor digitale producten te leveren, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.3 Voorts blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor enig wettelijk regresrecht onverlet.

7.4 Handelt de klant als koopman in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), dan is hij onderworpen aan de handelsplicht tot inspectie en melding van gebreken overeenkomstig § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). Indien de klant de daarin geregelde kennisgevingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

7.5 Indien de klant als consument optreedt, wordt hij verzocht over geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper daarvan in kennis te stellen. Als de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen gevolgen voor zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Liability

De Verkoper is jegens de Klant aansprakelijk voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke vorderingen, met inbegrip van vorderingen uit onrechtmatige daad, tot schadevergoeding en vergoeding van kosten als volgt:

8.1 De verkoper is onbeperkt aansprakelijk uit welke rechtsgrond dan ook
- in geval van opzet of grove nalatigheid,
- in geval van opzettelijk of nalatig letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
- op grond van een garantiebelofte, tenzij ter zake anders is geregeld,
- op grond van dwingende aansprakelijkheid zoals op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.

8.2 Indien de verkoper door nalatigheid een wezenlijke contractuele verplichting schendt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade, tenzij de aansprakelijkheid op grond van de voorgaande clausule onbeperkt is. Materiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die de overeenkomst de verkoper naar haar inhoud oplegt om het doel van de overeenkomst te bereiken, waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen.

8.3 Voor het overige is elke aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten.

8.4 De bovenstaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden ook voor de aansprakelijkheid van de verkoper voor zijn plaatsvervangers en wettelijke vertegenwoordigers.

9) Bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant

9.1 Indien de Verkoper volgens de inhoud van de overeenkomst naast de levering van de goederen ook verplicht is de goederen volgens bepaalde specificaties van de Klant te verwerken, zal de Klant aan de Verkoper alle voor de verwerking benodigde inhoud, zoals teksten, afbeeldingen of grafieken in de door de Verkoper gespecificeerde bestandsformaten, opmaak, beeld en bestandsgrootte ter beschikking stellen en de daartoe benodigde gebruiksrechten aan de Verkoper verlenen. Alleen de klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en verwerven van de rechten op deze inhoud. De klant verklaart en neemt de verantwoordelijkheid op zich dat hij het recht heeft de aan de verkoper verstrekte inhoud te gebruiken. In het bijzonder ziet hij erop toe dat daarbij geen rechten van derden worden geschonden, met name auteursrechten, merkrechten en persoonlijke rechten.

9.2 De klant vrijwaart de verkoper tegen vorderingen van derden die deze tegen de verkoper kunnen doen gelden in verband met een inbreuk op hun rechten door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant door de verkoper. In dit verband draagt de klant ook de noodzakelijke kosten van de juridische verdediging, met inbegrip van alle gerechtskosten en advocatenhonoraria ten belope van het wettelijke bedrag. Dit geldt niet indien de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In geval van een vordering van een derde is de klant verplicht de verkoper onmiddellijk, naar waarheid en volledig alle informatie te verstrekken die nodig is voor het onderzoek van de vorderingen en een verweer.

9.3 De Verkoper behoudt zich het recht voor de verwerking van bestellingen te weigeren indien de door de Klant voor dit doel verstrekte inhoud in strijd is met wettelijke of officiële verboden of in strijd is met de goede zeden. Dit geldt met name voor het aanbieden van anticonstitutionele, racistische, xenofobe, discriminerende, beledigende, voor jongeren gevaarlijke en/of geweldverheerlijkende inhoud.

10) Inwisseling van promotionele vouchers

10.1 Waardebonnen die door de Verkoper gratis worden uitgegeven in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "Promotiebonnen"), kunnen alleen in de online shop van de Verkoper en alleen tijdens de aangegeven periode worden ingewisseld.

10.2 Afzonderlijke producten kunnen van de waardebonactie worden uitgesloten indien een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de waardebon.

10.3 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

10.4 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

10.5 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de waardebon. Eventueel resterend krediet wordt niet terugbetaald door de Verkoper.

10.6 Indien de waarde van de promotiebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de Verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

10.7 Het tegoed van een actiebon wordt niet uitbetaald in contanten en levert ook geen rente op.

10.8 De waardebon wordt niet terugbetaald indien de klant de met de waardebon geheel of gedeeltelijk betaalde goederen in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht terugstuurt.

10.9 De promotiebon is overdraagbaar. De verkoper kan de betaling met bevrijdende werking uitvoeren aan de respectieve houder die de kortingsbon in de onlineshop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet indien de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van de onverkiesbaarheid, het juridisch onvermogen of het gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder.

11) Toepasselijk recht 

The law of the Federal Republic of Germany shall apply to all legal relationships between the parties under exclusion of the laws governing the international purchase of movable goods. For consumers, this choice of law applies only to the extent that the granted protection is not withdrawn by mandatory provisions of the law of the country in which the consumer has his habitual residence.

12) Plaats van bevoegdheid 

If the Client is a businessman, a legal entity of public law, or a separate estate under public law with its seat in the territory of the Federal Republic of Germany, the Seller’s place of business shall be the sole place of jurisdiction for all legal disputes arising from this contract. If the Client is domiciled outside the territory of the Federal Republic of Germany, the Seller’s place of business shall be the sole place of jurisdiction for all legal disputes arising from this contract,provided that the contract or claims from the contract can be assigned to the Client’s professional or commercial activities. In any event however, regarding the aforementioned cases, the Seller is entitled to appeal to the court which has jurisdiction over the area where the Client’s place of business is located.

13) Informatie over de verwijdering van oude elektrische apparatuur

Als u oude elektrische apparaten wilt terugnemen bij aankoop van elektrische apparaten uit onze productlijn "Active Office", kunt u contact met ons opnemen via info@aeris.de.

14) Alternatieve geschillenbeslechting

14.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumenten/odr

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

14.2 De verkoper is niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Wilt u uw Aeris Swopper personaliseren?

Je hebt je favoriete Swopper geconfigureerd? Dan kun je het nu gaan personaliseren. En dit is hoe het werkt: Voer gewoon de gewenste tekst in het veld in - klaar.

( max. 20 tekens )

 • Let op: gepersonaliseerde producten zijn uitgesloten van ruilen, annuleren en retourneren.
 • De levertijd wordt met maximaal 10 dagen verlengd.
Ik ga akkoord met de voorwaarden
Nee, bedankt.