• EUR
  • Wat zoek je?

  • Winkelwagen
    Geen artikelen in winkelwagen

    Dan is vermelding van het BTW-nummer een verplichte vereiste, als je je aankoop in Duitsland als een belastingvrije intracommunautaire levering wilt laten behandelen.

General Terms and Conditions

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Inhoudsopgave

Toepassingsgebied
Sluiting van de overeenkomst
Herroepingsrecht
Prijzen en betalingsvoorwaarden
Leverings- en verzendingsvoorwaarden
Eigendomsvoorbehoud
Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
Aansprakelijkheid
Inwisseling van actiebonnen
Toepasselijk recht
Bevoegde rechter
Gedragscode
Informatie over de verwijdering van afgedankte elektrische apparatuur
Alternatieve geschillenbeslechting

1) Scope of Application

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd "AV") van Aeris GmbH (hierna genoemd "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna genoemd "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop aangeboden goederen. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen, tenzij anders overeengekomen. In dit geval is de Verkoper, naast de levering van de goederen, de levering verschuldigd van digitale inhoud of digitale diensten (hierna "digitale producten" genoemd) die op zodanige wijze in de goederen vervat zijn of ermee verbonden zijn dat de goederen zonder deze hun functies niet kunnen vervullen.

1.3 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die in overwegende mate noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit zijn toe te rekenen.

1.4 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Conclusion of the Contract

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de Klant.

2.2 De klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat in de online winkel van de verkoper is geïntegreerd. Nadat de klant de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, dient hij een juridisch bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook per fax, e-mail of post aan de verkoper doen toekomen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,
- door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
- door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Als er meerdere van voorgenoemde alternatieven zijn, dan komt de overeenkomst tot stand, wanneer een van voorgenoemde alternatieven het eerst aan de orde is. Als de verkoper de bestelling van de klant niet binnen de genoemde termijn accepteert, dan geldt dit als afwijzing van de overeenkomst, met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Indien een door PayPal aangeboden betalingsmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/gebruikersovereenkomst-volledig of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt door middel van een door PayPal aangeboden betalingsmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.5 Bij het indienen van een offerte via het online bestelformulier van de Verkoper wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant toegezonden, nadat de Klant zijn bestelling heeft verzonden. De Verkoper maakt de tekst van het contract niet toegankelijker dan dit. Indien de klant voor het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount in de onlinewinkel van de Verkoper heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de Verkoper gearchiveerd en kunnen ze door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount gratis worden geraadpleegd door het verstrekken van de overeenkomstige logingegevens.

2.6 Alvorens de bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties, totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.7 De Duitse en de Engelse taal zijn beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst.

2.8 De verwerking van en het contact met bestellingen vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant zich ervan vergewissen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) Right to Cancel

3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Verdere informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de herroepingsinstructies van de Verkoper.

4) Prices and Payment Conditions

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.

4.2 De betalingsoptie(s) zal/zullen aan de klant worden meegedeeld in de online winkel van de verkoper.

4.3 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling verschuldigd onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

4.4 Indien een betaalmethode aangeboden via de betaaldienst "Shopify Payments" wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De individuele betaalmethoden die via Shopify Payments worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de onlineshop van de Verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan Stripe gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify-betalingen" is beschikbaar op het volgende internetadres https://www.shopify.com/juridisch/terms-payments-en beschikbaar.

4.5 Indien een via de betalingsdienst "Klarna" aangeboden betalingsmethode wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Verdere informatie en de voorwaarden van Klarna zijn te vinden in de betalingsinformatie van de Verkoper, die kan worden geraadpleegd op het volgende Internetadres: https://www.aeris.de/pagina's/betaling

5) Shipment and Delivery Conditions

5.1 Indien de Verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, geschiedt de levering binnen het door de Verkoper aangegeven leveringsgebied aan het door de Klant aangegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de afwikkeling van de transactie is het in de orderverwerking van de Verkoper aangegeven leveringsadres bepalend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, zal de klant de redelijke kosten dragen die de verkoper als gevolg daarvan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van de terugzending indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. In geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, is de bepaling in de herroepingsinstructies van de verkoper van toepassing op de terugzendingskosten.

5.3 Indien de klant als ondernemer optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant als consument optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen in principe pas over op de klant of een persoon die gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, wanneer de goederen aan de klant worden overhandigd. Niettegenstaande het voorgaande gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant, zelfs in het geval van consumenten, zodra de verkoper de goederen heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, indien de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, opdracht geeft om de verzending uit te voeren en de verkoper deze persoon of instelling niet van tevoren aan de klant heeft genoemd.

5.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor zich uit de overeenkomst terug te trekken in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat de Verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de Verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dektransactie heeft gesloten met de leverancier. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onverwijld terugbetaald.

5.5 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Reservation of Proprietary Rights

6.1 Ten aanzien van consumenten behoudt de verkoper zich de eigendom van de geleverde goederen voor, totdat de verschuldigde koopprijs volledig is voldaan.

6.2 Ten aanzien van ondernemers behoudt de verkoper zich de eigendom van de geleverde goederen voor, totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan.

6.3 Indien de klant als ondernemer optreedt, is hij gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. De klant cedeert aan de verkoper bij voorbaat alle hieruit voortvloeiende vorderingen op derden ten belope van de betreffende factuurwaarde (inclusief BTW). Deze overdracht geldt ongeacht of de voorbehouden goederen zonder of na verwerking zijn doorverkocht. De klant blijft ook na de overdracht gemachtigd om de vorderingen te innen. De bevoegdheid van de verkoper om de vorderingen zelf te innen, blijft onverlet. De verkoper zal de vorderingen echter niet innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper nakomt, niet in gebreke is met de betaling en geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend.

7) Warranty

Voor zover in de volgende bepalingen niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. In afwijking hiervan geldt voor overeenkomsten tot levering van goederen het volgende:

7.1 Indien de klant als ondernemer optreedt,

- heeft de verkoper de keuze van de wijze van nakoming achteraf;
- bij nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
- bij gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten;
- de verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen, indien in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering wordt gedaan.

7.2 De bovenvermelde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing
- op vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding van de klant,
- in het geval dat de verkoper het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen,
- op goederen die zijn gebruikt voor een gebouw in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
- op elke bestaande verplichting van de verkoper om updates voor digitale producten te leveren, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.3 Voorts blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen van enig wettelijk regresrecht onverlet.

7.4 Indien de klant optreedt als koopman in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), is hij onderworpen aan de handelsplicht tot inspectie en kennisgeving van gebreken overeenkomstig § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). Indien de afnemer de daarin geregelde kennisgevingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

7.5 Indien de klant als consument optreedt, wordt hij verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

8) Liability

De Verkoper is jegens de Klant aansprakelijk voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke aanspraken, met inbegrip van aanspraken uit onrechtmatige daad, voor schadevergoeding en vergoeding van kosten als volgt:

8.1 De Verkoper is onbeperkt aansprakelijk uit hoofde van welke rechtsgrond dan ook
- in geval van opzet of grove nalatigheid,
- in geval van opzettelijk of door nalatigheid veroorzaakt letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
- op basis van een garantietoezegging, tenzij in dit opzicht anders is geregeld,
- op basis van dwingende aansprakelijkheid zoals in het kader van de Wet Productaansprakelijkheid.

8.2. Indien de Verkoper door nalatigheid een wezenlijke contractuele verplichting niet nakomt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij de aansprakelijkheid onbeperkt is overeenkomstig de voorgaande clausule. Materiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die de overeenkomst volgens haar inhoud oplegt aan de verkoper om het doel van de overeenkomst te bereiken, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen.

8.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van de Verkoper uitgesloten.

8.4 De bovenstaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden ook ten aanzien van de aansprakelijkheid van de Verkoper voor zijn plaatsvervangende agenten en wettelijke vertegenwoordigers.

9) Redemption of Campaign Vouchers

9.1 Waardebonnen die door de Verkoper gratis worden verstrekt in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "Promotiebonnen" genoemd), kunnen alleen in de online winkel van de Verkoper en alleen gedurende de aangegeven periode worden ingewisseld.

9.2 Afzonderlijke producten kunnen van de waardebonactie worden uitgesloten, indien uit de inhoud van de waardebon een overeenkomstige beperking voortvloeit.

9.3 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Compensatie achteraf is niet mogelijk.

9.4 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

9.5 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de promotionele waardebon. Een eventueel resterend tegoed zal door de Verkoper niet worden terugbetaald.

9.6 Indien de waarde van de promotionele waardebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan één van de andere door de Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.7 Het tegoed van een waardebon wordt niet in geld uitbetaald en is niet rentedragend.

9.8 De waardebon wordt niet terugbetaald indien de klant de met de waardebon betaalde goederen in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht geheel of gedeeltelijk retourneert.

9.9 De promotiebon is overdraagbaar. De Verkoper kan de betaling met bevrijdende werking verrichten aan de respectieve houder die de promotiebon in de onlineshop van de Verkoper inwisselt. Dit geldt niet indien de Verkoper kennis heeft van de onverkiesbaarheid, de handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder, of dit door grove nalatigheid niet weet.

10) Applicable Law

The law of the Federal Republic of Germany shall apply to all legal relationships between the parties under exclusion of the laws governing the international purchase of movable goods. For consumers, this choice of law applies only to the extent that the granted protection is not withdrawn by mandatory provisions of the law of the country in which the consumer has his habitual residence.

11) Place of Jurisdiction

If the Client is a businessman, a legal entity of public law, or a separate estate under public law with its seat in the territory of the Federal Republic of Germany, the Seller’s place of business shall be the sole place of jurisdiction for all legal disputes arising from this contract. If the Client is domiciled outside the territory of the Federal Republic of Germany, the Seller’s place of business shall be the sole place of jurisdiction for all legal disputes arising from this contract,provided that the contract or claims from the contract can be assigned to the Client’s professional or commercial activities. In any event however, regarding the aforementioned cases, the Seller is entitled to appeal to the court which has jurisdiction over the area where the Client’s place of business is located.

12) Code of Conduct

- De verkoper heeft zich onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Trusted Shops, die op internet te vinden zijn op http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_nl.pdf zichtbaar zijn.

13) Informatie over de verwijdering van oude elektrische apparatuur

Om oude elektrische apparatuur terug te nemen bij aankoop van elektrische apparatuur uit onze "Active Office" productlijn, kunt u contact met ons opnemen via info@aeris.de.

14) Alternatieve geschillenbeslechting

14.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumenten/odr

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

14.2 De Verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.