• Wat zoek je?

 • Winkelwagen
  • Foo
   • {property.name | translate 'line_item.properties'}:{property.value}

   *gravure zal worden toegevoegd aan elke extra Swopper
   Hoeveelheid: - +
  Geen artikelen in winkelwagen

  Het BTW-nummer is een verplichte voorwaarde om uw aankoop in Duitsland als belastingvrij te behandelen. als een belastingvrije intracommunautaire levering.

Verklaring inzake gegevensbescherming voor sollicitanten (m/v/x)

Het doet ons plezier dat u heeft gesolliciteerd bij Aeris GmbH. Hieronder leggen wij u uit hoe wij uw persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie verwerken en bieden wij u verdere informatie hierover.

1. Wie is verantwoordelijk voor het verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") van de EU is: Aeris GmbH, Hans-Stießberger-Str. 2a, 85540 Haar, Duitsland (hierna te noemen: "wij").

2. Functionaris voor gegevensbescherming

Voor alle vragen, die u heeft met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens en het uitoefenen van uw rechten onder de AVG, kunt u terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming, via e-mail op datenschutz@aeris.de. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met onze coördinator gegevensbescherming op +49 (89) 900 506-0.

3 Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van uw sollicitatie naar een betrekking, voor zover dit nodig is om beslissingen te kunnen nemen over het aangaan van een arbeidsrelatie met ons. De wettelijke basis hiervoor is § 26, lid 1, in samenhang met lid 8, zin 2, BDSG (de Duitse Bundesdatenschutzgesetz - een federale gegevensbeschermingswet). Bovendien kunnen wij persoonsgegevens over u verwerken, voor zover dit nodig is om ons te verdedigen tegen juridische claims die tegen ons worden ingesteld tijdens de sollicitatieprocedure. De wettelijke basis daarvoor is Art. 6 lid. 1, letter f AVG. Het gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld een bewijslast zijn in procedures op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG). Indien er een arbeidsrelatie ontstaat tussen u en ons, kunnen wij de al van u ontvangen persoonsgegevens, in overeenstemming met § 26 lid 1 BDSG, verder verwerken voor de doeleinden van de arbeidsrelatie, of - indien dit noodzakelijk is - voor het uitvoeren of beëindigen van de arbeidsrelatie, of voor het uitvoeren van de rechten en plichten, gebaseerd op wetgeving, een collectieve overeenkomst, of een bedrijfs- of serviceovereenkomst (collectieve arbeidsovereenkomst) ter behartiging van de belangen van werknemers.

4. Welke categorieën persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Wij verwerken gegevens die betrekking hebben op uw sollicitatie. Dit kunnen algemene gegevens over uzelf zijn (zoals uw naam, adres en contactgegevens), informatie over uw beroepskwalificaties en schoolopleiding, informatie over een beroepsopleiding, of andere informatie die u ons verstrekt in verband met uw sollicitatie.

5. Is het bedoeling dat de gegevens worden doorgegeven naar een derde land?

Het is niet de bedoeling dat de gegevens worden doorgegeven naar een derde land.

6. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens, voor zolang dit nodig is om te beslissen over uw sollicitatie. Komt er tussen u en ons geen arbeidsrelatie tot stand, dan kunnen wij de gegevens eventueel bewaren voor zover dit nodig is ter verdediging tegen mogelijke juridische claims. De sollicitatiedocumenten worden uiterlijk zes maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit verwijderd, tenzij langer bewaren nodig is vanwege juridische geschillen.

7. Wat zijn uw rechten?

Als u bij ons solliciteert, dan heeft u onderstaande rechten ter bescherming van uw gegevens. De voorwaarden voor deze rechten kunnen in individuele gevallen afwijken. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u altijd, met behulp van de gegevens zoals vermeld in Paragraaf 1 en 2, contact opnemen met ons, of met onze functionaris voor gegevensbescherming.

a. Informatie 
U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die wij van u verwerken en om inzage te vragen in de door ons van u opgeslagen persoonsgegevens en/of kopieën van deze gegevens. Dit omvat informatie over het gebruiksdoel, de categorie van de gebruikte gegevens, hun ontvangers en geautoriseerde gebruikers en, indien mogelijk, de geplande duur van de gegevensopslag of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur.

b. Correctie, verwijdering of beperking van de verwerking
U heeft het recht om aan ons te vragen, eventuele onjuiste persoonsgegevens over u onverwijld te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft u het recht om te vragen om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens - ook door middel van een aanvullende verklaring.

c. Recht van bezwaar
Voor zover het verwerken van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van Art. 6 lid 1 letter f AVG, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het verwerken van deze gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Wij zullen deze persoonsgegevens dan niet langer meer verwerken, tenzij wij legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

d. Herroepingsrecht
Als de verwerking is gebaseerd op toestemming, dan heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking, die tot aan het moment van intrekking is uitgevoerd op basis van de toestemming. Om dit recht uit te oefenen, kunt u altijd via bovenstaande gegevens contact opnemen met ons, of met onze functionaris voor gegevensbescherming.

e. Recht op gegevenswissing
U heeft het recht om van ons te eisen dat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk wissen en wij zijn verplicht om persoonsgegevens onmiddellijk te wissen, als een van de volgende redenen van toepassing is:

- De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;
- U maakt in overeenstemming met nummer 7c. hierboven bezwaar tegen verwerking en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking;
- De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
- Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het Unierecht of het recht van een van de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn.

Dit geldt niet als de verwerking noodzakelijk is:
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het Unierecht of het recht van een van de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn.
- om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

f. Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om te eisen dat we de verwerking beperken, als sprake is van een van de volgende voorwaarden:

- de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u bestreden en wel gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,
- de verwerking is onwettig, maar u wijst het wissen van de persoonsgegevens af en vraagt om in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens te beperken;
- wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u heeft ze nog wel nodig om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of
- u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met nummer 7c. hierboven, maar er is nog niet vastgesteld of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan die van u.

Is de verwerking beperkt in overeenstemming met de voorwaarden onder letter e, dan mogen de persoonsgegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen met uw toestemming, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of voor het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van een zwaarwegend publiek belang van de Unie of een lidstaat, worden verwerkt. Als u het recht heeft verkregen op beperking van de verwerking, dan zullen wij u ervan op de hoogte stellen als de beperking wordt opgeheven.

g. Recht van bezwaar
U heeft, met instandhouding van enig ander administratief of gerechtelijk beroep, het recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat het verwerken van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

8. Noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken

Het verstrekken van persoonsgegevens is wettelijk of contractueel niet voorgeschreven, noch bent u verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van persoonsgegevens is echter noodzakelijk om met ons een arbeidsovereenkomst aan te kunnen gaan. Dit betekent dat wij, als u bij een sollicitatie geen persoonsgegevens aan ons verstrekt, geen arbeidsrelatie met u aangaan.

Wilt u uw Aeris Swopper personaliseren?

Je hebt je favoriete Swopper geconfigureerd? Dan kun je het nu gaan personaliseren. En dit is hoe het werkt: Voer gewoon de gewenste tekst in het veld in - klaar.

( max. 20 tekens )

 • Let op: gepersonaliseerde producten zijn uitgesloten van ruilen, annuleren en retourneren.
 • De levertijd wordt met maximaal 10 dagen verlengd.
Ik ga akkoord met de voorwaarden
Nee, bedankt.